JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ?

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,  która nie ma możliwości samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz zapewnić sobie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej . Nasz Dom zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, a także wspomagające. Zaliczamy do nich przede wszystkim zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia, pielęgnację i udzielanie pomocy we wszelkich czynnościach życiowych, a także prowadzenie terapii zajęciowych.

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w naszym Domu w pierwszej kolejności powinna skompletować dokumentacje. Ubiegając się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
w Baligrodzie powinno się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek z prośbą o skierowanie do Domu.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa opiekun prawny. Jeśli osoba nie ma ustanowionego opiekuna prawnego i sama nie jest w stanie wyrazić zgody na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej, a brak opieki w miejscu zamieszkania zagraża jej życiu bądź zdrowiu skierowanie może nastąpić na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Kierowanie do DPS-ów odbywa się na podstawie postanowień Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej zapozna się z dokumentami, potwierdzającymi sytuację życiową zainteresowanego oraz przeprowadzi wywiad środowiskowy. Celem wywiadu środowiskowego jest stwierdzenie braku możliwości zapewnienia wnioskodawcy właściwej opieki w miejscu zamieszkania. Skierowanie wydawane jest na czas nieokreślony.

Do wydania decyzji o skierowanie do DPS-u niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego. Lekarz specjalista przeprowadzi dokładne badanie oraz zapozna się
z dotychczasową dokumentacją medyczną.

Do zaświadczenia lekarskiego należy również dołączyć aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego oraz zaświadczenie o wysokości dochodów. Zainteresowany musi ponadto dołączyć do wniosku pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i potrącanie jej w ustalonej części ze świadczenia emerytalno-rentowego lub zasiłku.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w maksymalnej wysokości 70% dochodów mieszkańca. Opłatę za pobyt może wnosić mieszkaniec, jego ustawowy przedstawiciel, małżonek lub inny członek rodziny. W przypadku braku możliwości wnoszenia opłat przez wymienione osoby, obowiązek finansowy spoczywa na gminie.